HOSTINGER LT

Hostingo sutartis

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ SUTARTĮ, NES JOJE YRA SVARBI INFORMACIJA APIE JUMS ĮSTATYMUOSE NUMATYTAS TEISES IR PAREIGAS

Last Revised: 2019-11-07 13:40:25

1. APŽVALGA

Ši hostingo sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta tarp UAB „Hostinger“ (toliau – „Hostinger“) ir jūsų, ir įsigalioja nuo jos patvirtinimo elektroniniu būdu datos. Sutartis nustato naudojimosi „Hostinger“ paslaugomis (toliau – Paslaugos) sąlygas ir išreiškia visą susitarimą tarp jūsų ir „Hostinger“ dėl sutarties objekto.

Jei elektroniniu būdu patvirtinate Sutartį, tai reiškia, kad jūs perskaitėte, supratote, patvirtinate Sutartį ir įsipareigojate jos laikytis kartu su mūsų  Paslaugų teikimo sutarties Bendrosiomis sąlygomis, kurios yra įtrauktos į šią Sutartį pagal šią nuorodą, taip pat įsipareigojate laikytis kitų mūsų susitarimų ar politikų, kurios yra aiškiai įtraukiamos į šią Sutartį.

Sąvokos „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia „Hostinger“. Sąvokos „jūs“, „jūsų“, „vartotojas“ arba „klientas“ reiškia bet kokį juridinį ar fizinį asmenį, kuris sutinka su šia Sutartimi. Niekas šioje Sutartyje nesuteikia teisių ar naudos trečiosioms šalims.

Savo nuožiūra mes galime bet kada keisti ar atnaujinti šią Sutartį, bet kokias politikas ar susitarimus, kurie yra įtraukiami į šią Sutartį, taip pat bet kokius Paslaugų apribojimus, o tokie pakeitimai arba atnaujinimai įsigalioja iškart nuo jų paskelbimo šioje Svetainėje. Jei jūs naudojate Paslaugas įvedus tokius pakeitimus ar atnaujinimus, mes laikysime, kad jūs sutinkate su šia Sutartimi ir bet kokiais paskutinį kartą atnaujintais Paslaugų apribojimais. Jei nesutinkate laikytis Sutarties sąlygų ir paskutinį kartą atnaujintų paslaugų apribojimų, nustokite naudoti Paslaugas. Kartais galime jus informuoti apie Sutarties pakeitimus arba atnaujinimus elektroniniu paštu. Todėl labai svarbu, kad jūsų pirkėjo paskyros informacija visuomet būtų aktuali. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad jūs negaunate elektroninių laiškų dėl neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso.

2. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Mes siūlome įvairius prieglobos paslaugų planus:

Tinklo priegloba. Jei įsigyjate tinklo prieglobos paslaugą, jūsų svetainė yra talpinama viename ar keliuose serveriuose ir resursais dalijamasi su daug tų pačių serverių naudotojų, tačiau jūsų svetainei suteikiamas unikalus adresas (DNS).

Virtualus privatus serveris (VPS). Jei įsigyjate VPS paslaugas, jūs dalinsitės serveriu su kitais klientais, bet galėsite visiškai kontroliuoti savo serverio erdvę ir konfigūruoti savo virtualią erdvę serveryje. Jūs turėsite administratoriaus prieigą ir specialiai skirtą IP adresą.

3. APRIBOJIMAI, PASKYROS NUTRAUKIMAS

Serverių migracija. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad įprastoje verslo veikloje gali prireikti serverių migracijos. Dėl to, net jei turite specialų IP adresą, jums gali būti priskirtas kitas IP numeris. Mes negarantuojame, kad galėsite nuosekliai išsaugoti jums suteiktus IP numerius.

Paslaugų nutraukimas. Sutinkate ir patvirtinate, kad baigus jums tiekti Paslaugas arba nutraukus jų tiekimą, turite nustoti naudoti Paslaugas ir atsisakyti jums tiekiamų Paslaugų atžvilgiu skirtų IP adreso ir serverio pavadinimų naudojimo, taip pat išimti domenų vardų sistemą (DNS) jūsų domeno (-ų) vardui (-ams) iš mūsų serverių. Prieš nutraukiant Paslaugų teikimą, turite perkelti savo interneto svetainės arba serverio turinį iš mūsų serverių. Mes neperkelsime ir neperduosime per FTP jūsų interneto svetainės ar serverio turinio kitam tiekėjui. Jei jūs neperkelsite interneto svetainės ar serverio turinio iš mūsų serverių iki Paslaugų teikimo nutraukimo, tuomet visas toks turinys bus ištrintas ir mes negalėsime jums pateikti tokio turinio kopijos.

Nemokamų produktų suteikimas. Nutraukus Paslaugų teikimą, visi Paslaugų teikimui suteikti nemokami produktai bus anuliuoti arba atšaukti.

4. JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Piktnaudžiavimo veiksmai. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad negalite naudoti mūsų paslaugų ir jūsų tinklapio kaip elektroninio pašto atakoms, masiniam paketų išsiuntinėjimui, paketų sugadinimui, atsisakymui teikti paslaugas ar kitiems piktnaudžiavimo veiksmams vykdyti. Įsilaužimas į serverį ar kitoks saugumo pažeidimas draudžiamas ir mes pasiliekame teisę panaikinti svetaines, kuriose yra informacija apie įsilaužimus ar nuorodos į tokią informaciją. Draudžiama savo tinklalapį naudoti kaip anoniminę tinklų sąsają. Savo serveriuose mes draudžiame naudoti programinę įrangą ar skriptus, kurie viršija mūsų nustatytus serverių apkrovimo apribojimus. Jūs sutinkate, kad mes pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui pašalinti jūsų tinklalapį iš mūsų serverių, jei jūs pažeidžiate šią Sutartį ir (arba) jei vykdote veiklą, kuri kelia riziką mūsų tinklo stabilumui. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su jūsų prieglobos paskyra susiję tinklalapiai gali būti pašalinti, jei vienas iš tinklalapių pažeidžia šią Sutartį. Papildomai prie mūsų Paslaugų teikimo Bendrosiose sąlygose išvardintų Bendrųjų elgesio taisyklių laikymosi, jūs sutinkate netinkamu būdu nenaudoti Paslaugų. Neleistinu naudojimu be apribojimų laikomas Paslaugų naudojimas: 1) skleisti ar perduoti bet kokią medžiagą sveikai mąstančiam asmeniui, kuris gali vykdyti šiurkščiai nusikalstamus, vulgarius ar piktavališkus veiksmus; 2) mėginti suklaidinti bet kokį asmenį dėl bet kokios komunikacijos tapatybės, šaltinio ar kilmės; 3) įsibrauti, pažeisti ar mėginti neteisėtai patekti į kompiuterines sistemas, serverį, tinklą ar paskyrą, į kuriuos patekti jūs neturite leidimo arba jei tokie veiksmai viršija jums suteiktus įgaliojimus; 4) dalyvauti bet kokioje veikloje, kurią mes laikome pažeidžiančia šios Sutarties ar kitų mūsų politikų esmę ir ketinimus; 5) naudoti savo serverį kaip „atvirą retransliatorių“ ar panašiems tikslams.

Draudžiame bet kuriuose mūsų serveriuose naudoti rekursinę domenų vardų sistemos (angl. DNS) paslaugą. Visi rekursiniai DNS serveriai turi būti apsaugoti taip, kad būtų įmanoma tik vidinė prieiga prie tinklo ar ribotas IP adresų kiekis. Mes aktyviai ieškome, ar serveriuose nėra viešų DNS paslaugų ir pasiliekame teisę pašalinti bet kokius serverius iš tinklo, jei tie serveriai pažeidžia šį apribojimą.

Laikymas ir saugumas. Jūs vienašališkai privalote imtis priemonių, kurios: 1) neleidžia prarasti arba sugadinti jūsų tinklalapio arba serverio turinio; 2) saugo nepriklausomas archyvines arba rezervines tinklalapio ar serverio turinio kopijas; 3) užtikrina per mūsų serverius perduodamo arba juose saugomo visų jūsų tinklalapių ar serverio turinio saugumą, konfidencialumą ir integralumą.

Mūsų serveriai nėra archyvas ir mes neprisiimame atsakomybės prieš jus ar kitus asmenis už jūsų turinio praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą. Paslaugos nenumatytos mokėjimo sukurti aplinkai, tinkančiai kortelių industrijai (angl. PCI) ar atitinkančiai Sveikatos draudimo portatyvumo ir atskaitomybės akto (angl. HIPAA) reikalavimus, todėl negali būti naudojamos tokiems tikslams ir laikomos tokio tipo aplinka. Jūs negalite naudoti „Hostinger“ paslaugų tokiais būdais, kurie trukdo joms ar bet kokiai Paslaugoms naudojamai įrangai veikti ar funkcionuoti. Jūs negalite naudoti Paslaugų (sąrašas nėra baigtinis): 1) kaip bylų saugyklos ar talpyklos; 2) kaip vietos saugoti medžiagai, kurią galima parsisiųsti iš kitų tinklalapių. Jei mes nustatome pirmiau išvardintų reikalavimų pažeidimą, pasiekę 10 GB ribą, jūs galite gauti pranešimą apie disko vietos pažeidimą ir turėsite sumažinti paskyroje naudojamų gigabaitų skaičių. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti įrašymo į diską funkciją, kai duomenų kiekis pasiekia 10 GB. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad mes turime teisę atlikti ekspertizę, jei nustatome grėsmę jūsų serveriui ar paskyrai.

Duomenų apsauga ir saugumas. Jūs mums neteiksite jokių asmeninių jūsų klientų, lankytojų ir galutinių vartotojų (antriniųvartotojų) duomenų. Tačiau jūs sutinkate, kad „Hostinger“ tam tikrais ypatingais atvejais gali gauti prieigą prie tokios informacijos ir komunikacijos sistemų šioje Sutartyje nustatytais tikslais. Tokiais išskirtiniais atvejais „Hostinger“ netampa tokių duomenų valdytoju. Kontroliuodami ir naudodami savo tinklapius dėl „Hostinger“ teikiamų paslaugų, jūs būsite laikomi antrinių vartotojų asmens duomenų valdytojais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (direktyvos (ES) Nr. 2016/679 (BDAR)) prasme. Jūs privalote laikytis galiojančių privatumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais, išdėstytais BDAR, kurie gali galioti asmeninei informacijai, duomenims ar turiniui, surinktam, saugomam ar kitaip tvarkomam naudojant „Hostinger“ paslaugas jūsų tinklalapyje ar paskyroje. Jūs esate ir būsite atsakingi už savo antrinių vartotojų asmens duomenų saugumą, teisėtumą, integralumą ir teisėtą naudojimą, taip pat privalote gauti sutikimus, leidimus tokiai informacijai tvarkyti ir informuoti apie sąžiningą tokių duomenų tvarkymą. 

Neribojant pirmiau išdėstytų nuostatų bendrosios prasmės, vienasmeniškai atsakote už jūsų tinklapyje ar serveryje saugomų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą užtikrinančių organizacinių ir techninių priemonių įdiegimą. Jūs taip pat vienasmeniškai atsakote už bet kokius duomenų pažeidimus, incidentus ir panašaus pobūdžio įvykius, susijusius su tokiais duomenimis, nebent toks duomenų pažeidimas įvyko tik dėl serverių ir resursų, kurių užtikrinamą apsaugą jums garantavo „Hostinger“, techninių gedimų, sutrikimų ar klaidų ir prisiima atsakomybę už tokius gedimus, sutrikimus ar klaidas.

Rekomenduojame savo tinklapyje skelbti ir turėti aiškias bei išsamias privatumo politikas ir susijusius pareiškimus pagal BDAR, galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, ir užtikrinti, kad antriniai vartotojai perskaitytų tas politikas ir patvirtintų savo sutikimą su jų nuostatomis.

Duomenų tvarkymo nuostatos

Tais atvejais, kai ribotus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, susijusius su antrinių vartotojų asmens duomenimis, atlieka „Hostinger“, jūsų santykiams su „Hostinger“ galioja tokios duomenų tvarkymo nuostatos: 1) „Hostinger“ tvarkys asmens duomenis tik pagal jūsų dokumentais pagrįstas rašytines instrukcijas arba tik tiek, kiek privalomai reikalauja įstatymai; 2) „Hostinger“ visais būdais stengsis įdiegti tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius tvarkomų asmens duomenų saugumą; jūs suprantate, kad vien tik tas faktas, kad bus įdiegtos organizacinės ir techninės priemonės, negarantuoja visiško ir absoliutaus asmens duomenų saugumo, apsaugos ir integralumo; sutikdami su Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs taip pat sutinkate su „Hostinger“ ir kitų paslaugų kokybe, platformos saugumo lygiu ir jų tinkamumu jūsų poreikiams tenkinti; 3) jūsų prašymu „Hostinger“ imsis pagrįstų veiksmų nutraukti duomenų tvarkymą pasibaigus Sutarčiai ir, jei jūs reikalaujate arba, jei kitaip nenurodyta galiojančiuose įstatymuose, imsis pagrįstų priemonių ištrinti ar kitokiu būdu panaikinti prieigą prie duomenų arba panaikinti galimybę juos naudoti, arba grąžinti jums visus turimus asmens duomenis; 4) įsipareigojate užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi teisėtai, būtų tikslūs, aktualūs, atitiktų BDAR ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus; jūs turite informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą ir perdavimą Hostinger“ pagal BDAR ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus; 5) suteikiate „Hostinger“ teisę pasitelkti kitus jūsų kontroliuojamų asmens duomenų tvarkytojus, pagalbinius tvarkytojus ir paslaugų teikėjus; tokia teisė mums leidžia: i) saugoti ir perduoti asmens duomenis gavėjams Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės šalyse bei už jų ribų; ii) pasirašyti duomenų perdavimo ir duomenų tvarkymo sutartis su gavėjais Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės šalyse bei už jų ribų; 6) jūs vienasmeniškai atsakote už duomenų subjektų reikalavimų, gautų iš antrinių vartotojų ar susijusių su jų asmens duomenimis, tvarkymą; kai kuriais atvejais, jei jūs reikalaujate pašalinti su antriniais vartotojais susijusius asmens duomenis, mes į tokį prašymą atsakysime per trisdešimt (30) dienų, nebent tinkamai sureaguoti į tokį reikalavimą reikia ilgesnio laiko; 7) visa „Hostinger“ atsakomybė pagal šias nuostatas apribojama iki „Hostinger“ už jos paslaugas pagal Sutartį per 6 (šešis) paskutinius mėnesius sumokėtos sumos.

Kai kurie mūsų serveriai yra už ES ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, todėl, priklausomai nuo jūsų pasirinkimo arba Paslaugų, jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami tvarkytojams, pagalbiniams tvarkytojams ar kitiems duomenų gavėjams tose trečiosiose šalyse (t. y. duomenų centrams ir serveriams, esantiems už ES ir EEE ribų, pavyzdžiui, JAV, Brazilijoje, Singapūre, Indonezijoje). Daugiau informacijos rasite  https://www.hostinger.com/technology#gref ). Užtikriname, kad minėti asmens duomenys bus perduodami, tik jei yra pakankamas tam pagrindas pagal BDAR ir kitus galiojančius teisės aktus.

Teikiant prieglobos ir kitas paslaugas, jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų gavėjams trečiosiose šalyse, dalyvaujančiose ES – JAV privatumo skydo sistemoje. Jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami tvarkytojams, pagalbiniams tvarkytojams ar kitiems duomenų gavėjams trečiosiose šalyse (t. y. duomenų centrams ir serveriams už ES ir EEE ribų. Daugiau informacijos rasite https://www.hostinger.com/technology#gref ). Kad toks duomenų perdavimas nepažeistų BDAR reikalavimų, mes su duomenų tvarkytojais ir (arba) pagalbiniais tvarkytojais sudarėme atitinkamas sutartis dėl tokių duomenų perdavimo už ES ar EEE ribų, kurios atitinka Europos Komisijos patvirtintas standartines sutartines sąlygas dėl duomenų perdavimo iš duomenų valdytojų ES duomenų tvarkytojams / pagalbiniams tvarkytojams už ES ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Daugiau informacijos rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Minėtiems tikslams ir tiek, kiek mums atrodo reikalinga, laikome, kad minėtos sutartys, sudarytos jūsų vardu arba jūsų nurodymu, priklausomai nuo atvejo.

Jūsų ir jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų gavėjams trečiosiose šalyse kitais teisiniais pagrindais, kurie atitinka BDAR 45-49 straipsnių nuostatas.

Tam tikrais atvejais „Hostinger“ gali būti prašoma atskleisti asmens duomenis pagal teisėtus viešųjų organų, kitų kompetentingų įstaigų prašymus, įskaitant atvejus, kai reikia vykdyti nacionalinio saugumo ar įstatymų vykdymo reikalavimus, ir mes tai darysime, kai leidžia vietiniai Duomenų apsaugos įstatymai.

Sutikdami su Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs taip pat patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su Duomenų tvarkymo nuostatų sąlygomis, kurios galioja mūsų santykiuose su jumis pagal BDAR 28, 29, 32 straipsnių reikalavimus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galima tvarkyti antrinių vartotojų informaciją, galite rasti Privatumo politikoje, talpinamoje šiuo adresu https://www.hostinger.lt/privatumas.

Tinklalapio / serverio turinys. Jūs vienasmeniškai atsakote už savo tinklapio ar serverio ir visų bylų, puslapių, duomenų darbų, informacijos ir (arba) medžiagos pateikimą, atnaujinimą, įkėlimą ir palaikymą savo tinklapyje ar serveryje, demonstravimą juose ir perdavimą per juos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ir paslaugų ženklais, vaizdais, nuotraukomis, iliustracijomis, grafiniais vaizdais, garso ir vaizdo klipais, elektroniniais laiškais ar kitais pranešimais, meta žymomis, domenų vardais, programine įranga ir tekstais. Sutinkate ir patvirtinate, kad jums teikiant techninę pagalbą, gali reikėti jūsų palaikymo darbuotojų pagalbos modifikuojant, keičiant ar šalinant jūsų priglobiamų produktų turinį. Jūsų tinklapio ar serverio turinys taip pat apima bet kokius registruotus jūsų pateiktus arba jūsų vardu užregistruotus Paslaugų teikimo sumetimais domenų vardus.

5. SU TINKLO PRIEGLOBA SUSIJUSIOS NUOSTATOS

Saugojimas ir planų apribojimai. Visiems tinklo prieglobos planams, įskaitant ir neribotus planus, galioja šie apribojimai (šis sąrašas nėra baigtinis): inodų skaičius, duomenų bazės talpa, CPU galia, RAM kiekis, įeigos procesų skaičius, aktyvių procesų skaičius. Jei plano apribojimai viršijami, jums gali tekti sumažinti failų skaičių arba duomenų bazės talpą, jūsų svetainė gali sulėtėti arba nebebūti aptarnaujama, iki kol nustosite naudoti papildomus resursus arba iki kol įsigysite užimtą kiekį resursų; savo nuožiūra galime laikinai arba visam laikui sustabdyti jūsų svetainės veikimą. Bet kada galite įsigyti reikalingą resursų kiekį užsisakydami geresnį planą. „Hostinger“ pasilieka teisę keisti planų apribojimus bet kuriuo metu. Apie pakeitimus skelbiama „Hostinger“ svetainėje.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad įeinantis paprastasis vartotojo paketų kelio schemos protokolo (UDP) perdavimas nėra palaikomas bendrose prieglobos aplinkose.

Tinklalapio / serverio turinys. Jūsų tinklalapyje negali būti tokio turinio: 1) vaizdų prieglobos skriptų, kurie leistų anoniminiam vartotojui įkelti vaizdą, kuris turi būti demonstruojamas kitame tinklalapyje (pvz., „Photobucket“ arba „Tinypic“); 2) reklaminių juostų ar paslaugų, skirtų rodyti kituose tinklalapiuose ar įrenginiuose (komercinių reklaminių juostų rotacijos); 3) programinių kodų (angl. file dump/mirror scripts), leidžiančių anoniminiam vartotojui įkelti bylas, kurias gali parsisiųsti kiti (pvz., „Rapidshare“); 4) komercinio srautinio garso siuntimo (daugiau kaip vienas ar du srautai); 5) pašto su spaudžiamaisiais mygtukais skriptų, kurie leistų vartotojui nurodyti gavėjo elektroninio pašto adresą; 6) anoniminių ar masinių trumpųjų žinučių sąsajų; 7) turinio iš kitų kompiuterių ar tinklalapių kopijų; 8) „Bittorrent“  sekimo įrenginių; 9) bet kokių skriptų, kurie blogina mūsų serverio ar tinklalapio aplinkos funkcionavimą.

Neribota disko vieta / pralaidumas / tinklalapių planai. Tai reiškia, kad mes nenustatome apribojimų pralaidumui, tinklalapio ar disko, kurį jūs įprastai naudojate asmeniniam ar nedidelės įmonės tinklalapiui, vietai, jei tenkinami šios Sutarties reikalavimai. Tačiau, jei tai, kaip jūs naudojate paslaugą ar turinį kelia riziką mūsų serverių, duomenų saugojimo, tinklo ar kitos infrastruktūros stabilumui, mes galime pareikalauti, kad jūs patobulintumėte virtualų privatų serverį (VPS) arba galime imtis veiksmų ir apriboti jūsų tinklalapio naudojamus resursus.

Nemokamas bandymas. Nemokamo bandymo laikotarpis yra 30 (trisdešimt) dienų nuo to momento, kada jūs aktyvuojate bandomąjį laikotarpį, nurodydami savo mokėjimų informaciją. Mes galime keisti arba pratęsti bandymo laikotarpį bandymo eigoje. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Hostinger“ automatiškai neatnaujins nemokamo bandymo laikotarpio, kai ateina laikas jį atnaujinti. Norėdami toliau tęsti naudojimą po bandymo laikotarpio, jūs turite atnaujinti jį rankiniu būdu „Hostinger“ tuo metu galiojančiais įkainiais. Nemokamo bandymo pasiūlymu galite pasinaudoti tik kartą.

6. SU VPS SUSIJUSIOS NUOSTATOS; DEDIKUOTA, VALDOMA PRIEGLOBA

„cPanel“ platforma. Jei į savo serverį įdiegiate „cPanel“ platformą, jūs sutinkate laikytis cPanel galutinio vartotojo licencinės sutarties, kuri yra įtraukiama į šią Sutartį pagal nutylėjimą.

7. PASLAUGOS DARBINGOSIOS BŪSENOS LAIKO GARANTIJA

Mes siūlome 99,9 proc. Paslaugos darbingosios būsenos laiko garantiją  per mėnesį. Jei konkretų mėnesį mums nepavyksta įvykdyti šios garantijos (dėl to sprendimą priimame tik mes), jūs galite kreiptis į mus ir pareikalauti 5 proc. mėnesinio prieglobos mokesčio dydžio kredito už tą mėnesį. Kreditą galima panaudoti tik perkant iš mūsų kitus produktus ir paslaugas ir į šį kreditą neįskaičiuoti jokie taikomi mokesčiai. Paslaugos darbingosios būklės laiko garantija negalioja paslaugų sutrikimams dėl: 1) periodinių suplanuotų aptarnavimo ar remonto darbų, kuriuos mes kartais atliekame; 2) sutrikimų, kuriuos sukėlėte jūs, atlikdami įprastus skriptų kūrimo, kodavimo ar trečiųjų šalių programėlių įdiegimo veiksmus; 3) veikimo nutrūkimų, kurie nedaro įtakos jūsų tinklalapio vaizdui, o tik paveikia prieigą prie jūsų tinklalapio, pavyzdžiui, FTP ar elektroninį paštą; 4) priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti arba kurių negalime pagrįstai numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant, DDOS atakomis ir IP „juodaisiais sąrašais“; 5) veikimo nutrūkimų, susijusių su tam tikros programavimo aplinkos patikimumu.

8. PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

Produktai ir paslaugos, už kuriuos gali būti grąžinami pinigai, aprašomi čia („Grąžinimo politika“).

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA

Samprata. „Trečiosios šalies programinė įranga“ reiškia bet kokią trečiosios šalies tiekėjo sukurtą ir valdomą programinę įrangą ar aplikaciją, kurią mes kartais galime naudoti sutarties pagrindu.

Operacinė programinė įranga:

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti, atnaujinti ar nutraukti naudoti trečiųjų šalių įrangą ir jūs sutinkate bendradarbiauti mums atliekant tokius veiksmus, kurių gali reikėti įdiegiant bet kokius trečiųjų šalių programinės įrangos atnaujinimus. Trečiųjų šalių programinė įranga nėra jums parduodama ar platinama ir galite ją naudoti tik naudodami mūsų Paslaugas. Jūs negalite naudoti trečiųjų šalių programinės įrangos kitaip, nei naudodami mūsų Paslaugas. Mes galime pateikti jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių tiekėjams, jei to reikia, kad jie teiktų trečiųjų šalių programinę įrangą. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad trečiųjų šalių programinę įrangą galite naudoti tik pagal mūsų sutartis su trečiųjų šalių tiekėjais. Be to, jei trečiosios šalies programinė įranga tiekiama kartu arba reikalauja sutikti su trečiosios šalies tiekėjo paslaugų arba licencine sutartimi, jūs galite naudoti trečiosios šalies programinę įrangą tik pagal tokią paslaugų ar licencinę sutartį. Jūs negalite parsisiųsti, instaliuoti ar naudoti trečiosios šalies programinės įrangos, kuri tiekiama kartu su paslaugų arba licencine sutartimi, arba reikalauja, kad sutiktumėte su tokia trečiosios šalies tiekėjo paslaugų ar licencine sutartimi, kol nesutikote su tokios paslaugų ar licencinės sutarties sąlygomis. Jūs negalite pašalinti, keisti ar slėpti bet kokį autorinių teisių, prekės ženklo ar kitą apie nuosavybės teisę informuojantį ženklą, kuris yra trečiosios šalies programinėje įrangoje arba ant jos. Jūs negalite apgrąžos inžinerijos būdu keisti, dekompiliuoti ar išardyti trečiosios šalies programinės įrangos, išskyrus ir tiek, kiek tokį veiksmą atlikti aiškiai leidžia galiojantys įstatymai. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad trečiųjų šalių tiekėjai (ir jų dukterinės įmonės bei tiekėjai) nepateikia jokių pastabų ir nesuteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių programinės įrangos, teikiamos Paslaugų pagrindu, ir aiškiai neprisiima atsakomybės bei žalos (tiesioginės, netiesioginės ar pasekminės), patiriamos naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad bet kokią trečiųjų šalių programinę įrangą palaikysime mes, o ne trečiųjų šalių tiekėjai (arba jų dukterinės įmonės ar tiekėjai).

10. PAVADINIMAI IR ANTRAŠTĖS, ATSKIROS SUTARTIES SĄLYGOS, ATSKIRIAMUMAS

Sutarties pavadinimai ir antraštės naudojami tik patogumo ir paprastumo sumetimais ir jokiu būdu šalys jais nesirems sutarties interpretavimui arba supratimui, išskyrus tai, kaip nurodyta šioje Sutartyje. Kiekviena sutarties sąlyga visais tikslais bus suprantama kaip atskira ir nepriklausoma Sutarties sąlyga. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta kokią nors Sutarties nuostatą (ar nuostatos dalį) neteisėta, negaliojančia ar kitaip netaikytina, tai nedaro įtakos likusioms Sutarties nuostatoms (ar nuostatų dalims) ir jos bus galiojančios bei taikytinos plačiausia prasme, kurią numato įstatymai.

11. SĄVOKOS, PRIEŠTARAVIMAI

Sąvokos didžiosiomis raidėmis, naudojamos šiame dokumente, reiškia tai, kokia reikšmė priskirta šiems terminams Paslaugų teikimo sutarties Bendrosiose sąlygose. Jei tarp Sutarties nuostatų ir Paslaugų teikimo sutarties Bendrųjų sąlygų yra neatitikimų, pirmenybė teikiama šios Sutarties nuostatoms.